Flat lay yellow suitcase with traveler a

SKILMÁLAR

Pantanir og upplýsingar 
Pöntun á ferð er bindandi samningur fyrir farþega og "EVOLíf ehf." ferðaskrifstofu  kubuferdir.is, evolif.is), en þó því aðeins að "EVOLíf ehf." hafi staðfest pöntun skriflega og farþegi hafi á réttum tíma greitt tilskilið staðfestingargjald. Ef farþegi hefur sett fram sérstakar kröfur um þjónustu skal það koma fram í samningi aðila. "EVOLíf ehf." áskilur sér rétt til leiðréttinga á villum eða röngum upplýsingum sem rekja má til rangrar uppsetningar eða tæknilegra ástæðna.

 

Borganir og greiðsludagar
Áætlað verð ferðar, eins og það er á greiðsludegi, skal greitt samkvæmt skilmálum "EVOLíf ehf.".

"EVOLíf ehf." er heimilt að óska eftir staðfestingu þegar bókun er gerð. Slíkt staðfestingargjald endurgreiðist aldrei ef "EVOLíf ehf." riftir samningi vegna vanefnda farþega.

Þegar fargjaldareglur flugfélaga eða annarra flutningsaðila ganga lengra hvað greiðslur varðar en almennir skilmálar "EVOLíf ehf.", gildir sú regla er gengur lengra.

 

Verðupplýsingar og verðbreytingar
Uppgefið verð við staðfestingu pöntunar getur breyst ef breyting verður á einum eða fleiri eftirfarandi verðmyndunarþátta:
• Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði.
• Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu, s.s. lendingargjöldum eða gjöldum fyrir að fara um borð eða frá borði í höfnum eða á flugvöllum.
• Gengi þess gjaldmiðils sem á við um tiltekna ferð. Ekki er gripið til verðbreytinga nema gengi íslensku krónunnar breytist um 7% eða meira.
Auglýst verð getur hækkað án fyrirvara þar sem fyrstu sætin eru auglýst á lægsta verðinu.

Ef farþegi mætir ekki til brottfarar á réttum tíma eða getur ekki hafið ferðina vegna skorts á gildum ferðaskilríkjum, s.s. vegabréfi, áritun þess, vottorði vegna ónæmisaðgerða eða af öðrum ástæðum, á hann ekki rétt á endurgreiðslu ferðarinnar frá ferðaskrifstofu.

 

Farþega er ávallt heimilt að afturkalla farpöntun vegna stríðsaðgerða, lífshættulegra smitsjúkdóma eða annarra hliðstæðra tilvika sem hafa afgerandi áhrif á framkvæmd ferðar þegar 20 dagar eða færri eru til brottfarar. Í slíkum tilvikum ber "EVOLíf ehf." að endurgreiða 30% af verði ferðarinnar. Hverjum og einum er ráðlagt að hafa samband við sitt tryggingarfélag og athuga rétt sinn þar sem skilmálar eru mismunandi.

 

Þetta gildir þó ekki ef farþegi hefði mátt sjá fyrir ofangreinda atburði og ástand er samningur var gerður. Breyting á áfangastað skoðast alltaf sem afpöntun og ný pöntun. Fyrir allar breytingar á staðfestri pöntun innheimtist breytingagjald.

Lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun.

 

Rifting eða breytingar á pöntun sérferða eða hópferða
Sé afturköllun eða breyting á pöntun fyrir sérferðir eða hópaferðir innan 2 vikna frá pöntun ferðar endurgreiðir "EVOLíf ehf." viðskiptavinum ferðina að fullu. Annars verður hópurinn að standa við pöntun sína. Hópaferðir eru allar þær ferðir sem að seldar eru til hópa stærri en 20 manns.

 

Aflýsing eða breytingar á ferðaáætlun
"EVOLíf ehf." ber enga ábyrgð á ófyrirsjáanlegum aðstæðum, sem hún fær engu um ráðið og hefði ekki getað komið í veg fyrir. Í slíkum tilvikum er "EVOLíf ehf." heimilt að breyta eða aflýsa ferðinni með öllu. "EVOLíf ehf." verður að tilkynna farþegum það tafarlaust. Geri "EVOLíf ehf." breytingar á ferð áður en hún hefst skal tilkynna það farþega svo fljótt sem unnt er.

 

Sé um verulega breytingu að ræða ber farþega að tilkynna "EVOLíf ehf." eins fljótt og unnt er hvort hann óski eftir að rifta samningnum eða gera viðbótarsamning er tilgreini þær breytingar sem gerðar eru á upphaflega samningnum og áhrif þeirra á verð og önnur kjör.

 

"EVOLíf ehf." er heimilt að aflýsa ferð, ef í ljós kemur að þátttaka er ekki næg. Í sérferðum gildir að lágmarksþátttaka er 20 manns nema annað sé sérstaklega tilgreint í auglýsingum eða sölubæklingum.

 

Tilkynna ber þátttakendum um aflýsingu eigi síðar en 3 vikum fyrir áætlaðan brottfarardag. Ferðum sem vara í 7 daga eða skemur má þó aflýsa með 2 vikna fyrirvara. Sé ferð aflýst, eða farþegi riftir samningi þegar um verulega breytingu er að ræða á ferð áður en hún hefst, á farþegi rétt á að fá fulla endurgreiðslu eða taka í staðinn aðra ferð sambærilega að gæðum eða betri ef ferðaskrifstofan getur boðið slík skipti. Ef ferðin sem boðin er í staðinn er ódýrari fær farkaupi verðmismuninn endurgreiddan. Ef ferðin er dýrari greiðir farkaupi mismuninn. Tímasetningar sem gefnar eru upp við pöntun ferðar eru áætlaðar og geta breyst.

 

Framkoma og skyldur farþega
Farþegar eru skuldbundnir að hlíta fyrirmælum fararstjóra eða starfsfólks þeirra fyrirtækja sem að ferðaskrifstofa skiptir við. Farþegi er skuldbundinn að hlíta lögum og reglum opinberra aðila í þeim löndum sem hann ferðast til, taka tillit til samferðamanna sinna og hlíta þeim reglum er gilda á flutningatækjum, áningarstöðum (flughöfnum o.þ.u.l.), gisti- og matsölustöðum o.s.frv., enda ber hann ábyrgð á tjóni sem hann kann að valda.

 

Farþegi sem ferðast á eigin vegum og endurstaðfestir ekki heimferð sína með minnst 72 klukkustunda fyrirvara eða mætir ekki á brottfararstað (flugstöð) á réttum tíma hefur fyrirgert rétti sínum til bóta ef hann verður af pöntuðu flugi af þeim sökum. Brjóti farþegi af sér í þessum efnum, eða gefi við upphaf ferðar tilefni til þess að ætla að hann verði samferðafólki sínu til ama með framkomu sinni, er ferðaskrifstofu heimilt að hindra hann í að hefja ferð sína eða halda henni áfram og verður hann þá að ljúka henni á sinn kostnað, án endurkröfuréttar á hendur "EVOLíf ehf.".

 

Takmarkanir ábyrgða og skaðabætur
"EVOLíf ehf." áskilur sér jafnframt rétt til að takmarka skaðabætur í samræmi við takmarkanir sem kveðið er á um í landslögum eða alþjóðasamningum. "EVOLíf ehf." gerir ráð fyrir að þátttakendur séu heilir heilsu, þannig að ekki sé hætta á að þeir valdi öðrum óþægindum eða tefji ferðina vegna sjúkdóms.

 

Ef farþegi veikist í hópferð, ber hann sjálfur ábyrgð á kostnaði sem af því kann að hljótast, sem og kostnaði við heimferðina. Farþegi á ekki rétt til endurgreiðslu þótt hann ljúki ekki ferð af þessum ástæðum eða öðrum sem "EVOLíf ehf." verður ekki um kennt.

 

Hugsanlegar kvartanir vegna ferðarinnar skulu berast fararstjóra strax. Kvörtun skal síðan berast ferðaskrifstofu skriflega eins fljótt og við verður komið og í síðasta lagi innan mánaðar frá því að viðkomandi ferð lauk, að öðrum kosti verða hugsanlegar bótakröfur ekki teknar til greina.

 

Verði farþegi fyrir meiðslum eða eignatjóni vegna þess að ferð er ófullnægjandi á hann rétt á skaðabótum, nema ef vanefnd á framkvæmd samningsins sé ekki rakin til vanrækslu ferðaskrifstofu eða annars þjónustuaðila sem ferðaskrifstofa skiptir við, eða ef vanefndirnar eru sök farþega eða þriðja aðila sem ekki tengist þeirri þjónustu sem samið var um og eru ófyrirsjáanlegar eða óhjákvæmilegar á hann ekki rétt á skaðabótum.

 

Ef ferð fullnægir ekki skilyrðum samnings getur farþegi krafist þess að ráðin sé bót á því nema það hafi í för með sér óeðlilegan kostnað eða veruleg óþægindi fyrir "EVOLíf ehf.".